นฤมล กิ่งแก้ว

นฤมล กิ่งแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


nkingkaew@hotmail.com, narumol.k@moph.mail.go.th
08-62556858
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Hiv-Related Condom Use Among Middle-Aged Men In Thailand : Evidence From The National Sexual Behavior Survey Of Thailand 2006
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :