นฤพนธ์ แดงงาม

นฤพนธ์ แดงงาม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


naruepon_bie@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : สุขภาวะและการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา
ที่ปรึกษาร่วม :
External :