นรา ขำคม

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


nrktommy@gmail.com
087-9161965
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : GENDER AND REMITTANCES AMONG MIGRANTS FROM CAMBODIA, LAO PDR AND MYANMAR: DESTINATION AND COUNTRY OF ORIGIN’S PERSPECTIVES
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Aree Jamplaklay
ที่ปรึกษาร่วม : Professor Emeritus Dr. Bencha Yoddumnern-Attig, Assoc.Prof. Dr. Sirinan Kittisuksathit, Assoc.Prof. Dr. Kim Korinek
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Nara Khamkhom, Aree Jampaklay.
Gender Differences in Remittances Behavior among Migrants in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences . (in press)
 
Area of your interest:
Migration, Livelihood promotion