นพวรรณ มาดารัตน์

นพวรรณ มาดารัตน์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


totlecherry@yahoo.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภาวะตั้งครรภ์ไม่พร้อมของมารดาวัยรุ่นในพื้นที่เฝ้าระวัง ทางประชากรกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :