นงลักษณ์ บุณยพุทธิ

นงลักษณ์ บุณยพุทธิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2529

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผู้มารับการตรวจกับจำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มารับบริการที่สถานกามโรคของรัฐกับปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม และประชากร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :