นงนุช จินดารัตนาภรณ์ (ใจชื่น)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 61-ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลติดต่อ


nongnuchjai@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : บทบาทของการรู้เท่าทันเนื้อหาสุขภาพผ่านสื่อกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเด็กในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr.Sirinya Phulkerd
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr.Sureeporn Punpuing, Assoc. Prof. Dr.Jongjit Rittirong
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์
 
Nongnuch Jindarattanaporn, Sirinya Phulkerd, Jongjit Rittirong.A review of media health literacy in children and young people and its associated factors. Kasetsart Journal of Social Sciences. (in press)