ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์

ธเนศ กิติศรีวรพันธุ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


eco-designer@mail.com , nanosoctk@gmail.com
086-8108442
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ตัวชี้วัดทางประชากร การพัฒนาและการแบ่งแยกความตระหนักด้าน นาโนเทคโนโลยี: จากการวิเคราะห์ระดับมหภาคของ นโยบายด้านนาโนเทคโนโลยีสู่การวิเคราะห์ระดับ จุลภาคในแรงงานก่อสร้างไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Thanate Kitisriworaphan, Yothin Sawangdee, Wimontip Musikaphan.

"Unwilling and unwitting" : problems for the Thai construction workforce in working with the newly emergent risk of nanomaterials.. Journal of Population and Social Studies . Volume 19}Number 2}January 2011. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS