ธีระ สินเดชารักษ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


teera.sd@gmail.com,sd.teera@yahoo.com,tera@tu.ac.th
มือถือ 0810019392, (66) 0 2696 5800
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาหลักประกันสุขภาพของคนไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof. Emeritus Dr. Pramote Prasartkul
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Varachai Thongthai, Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

Sindecharak, T., & Prasarkul, P. (2010). Factors determining having secondary health insurance among Thai population: evidence from KDSS. Journal of Population and Social Studies [JPSS], 19(1), 37-58.
 
Area of your interest:
Social Research/Applied Statistics for Social Research/Social Demography