ธีระวิทย์ สิทธิดำรงค์

ธีระวิทย์ สิทธิดำรงค์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2531

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งประชากร สถานภาพการปฏิบัติงานและสาเหตุการตาย: ศึกษากรณีคนงานไทยในประเทศซาอุดิอาระเบีย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :