ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


S.TEERA@HOTMAIL.COM
08-4187-5825
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบท อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :