ธีรนุช ก้อนแก้ว

ธีรนุช ก้อนแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของเงินส่งกลับต่อการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4:กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :