ธิดา พลกลาง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


thidaph@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวกับความสุขของวัยรุ่นไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
ที่ปรึกษาร่วม :
External :