ธารทิพย์ จินดาคำ

ธารทิพย์ จินดาคำ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554

ข้อมูลติดต่อ


o_b_q_p_d_o@msn.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การออมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของครัวเรือนไทยที่มีประชากรรุ่นเกิดล้าน:การเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ ดร.กุศล สุนทรธาดา
ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
External : รองศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ