ธัญลักษณ์ รุจิภักดิ์

ธัญลักษณ์ รุจิภักดิ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


-
28893939
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การฆาตกรรมผู้อื่นแล้วฆ่าตัวตายตามในสังคมไทย: กรณีวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์ ในช่วงปี 2522-2542
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :