ธรรมธร(ธานี) ธรรมสโรช

ธรรมธร(ธานี) ธรรมสโรช

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2528

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการย้ายถิ่นตามฤดูกาลที่นำไปสู่การสัมผัสและเป็นโรคมาเลเรีย : ศึกษาเฉพาะอาชีพทำไร่อ้อยใน ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :