ธนวิชญ์ ว่องไวยิ่งเจริญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


max.taktak.mcky@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนรู้สึกมึนเมา ของวัยรุ่นไทย
FACTORS AFFECTING HEAVY DRINKING AMONG THAI ADOLESCENTS

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์

ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง