ธนพร เกิดแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ข้อมูลติดต่อ


thanaporn.bua11@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความไม่เป็นธรรมจากการนำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปปฏิบัติในผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย: กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : อาจารย์ ดร.ณปภัช สัจนวกุล