ธนบรรณ เล็กสกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลติดต่อ


earth_igloo@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การถูกกีดกันในที่ทำงานของแรงงานต่างชาติในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst. Prof. Dr. Charamporn Holumyong
ที่ปรึกษาร่วม :
External :