ทิวารัตน์ ต. เจริญ

ทิวารัตน์ ต. เจริญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551

ข้อมูลติดต่อ


-
053-802589
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Public And Private Provision Of Oral Contraceptives And User Satisfactions: Evidence From The Kanchanaburi Demographic Surveillance System, Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :