ทิวารัตน์ ต.เจริญ

ทิวารัตน์ ต.เจริญ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : MOTHER’S WORK RELATED TO INFANT MORBIDITY AND MORTALITY IN THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Yothin Sawangdee
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc.Prof.Dr. Rossarin Gray, Dr. Aroonsri Monkolcharti, Prof.Dr. Guang Guo
External :