ทิพวรรณ ฝางแก้ว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ข้อมูลติดต่อ


pawan_fangkeaw@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นในโรงเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์ ดร.จงจิตต์ ฤทธิรงค์
External : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล