ทวิยุคล กังศศิเทียม

ทวิยุคล กังศศิเทียม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


tawiyukol@yahoo.com
086-548-1292
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การย้ายถิ่นกลับในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :