ดุสิตา พึ่งสำราญ

ดุสิตา พึ่งสำราญ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


dusita@popcouncil.th.com , dusita_p@hotmal.com
925-7145
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Attitudes Towards Induced Abortion And Services Supporting Women With Unplanned Pregnancies.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :