ดุสิตา พึ่งสำราญ

ดุสิตา พึ่งสำราญ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : RURAL-URBAN MIGRATION AND SEXUAL INITIATION OF YOUNG ADULTS FROM KANCHANABURI : A LONGITUDINAL STUDY
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof.Dr.Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Dusita Phuengsamran, Aphichat Chamratrithirong, Philip Guest, Mark vanLandingham.
Rural-urban migration and sexual initiation of never-married young adults from Kanchanaburi, Thailand.. Journal of Population and Social Studies . Vol.22,No.1,January 2014. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS