ดุษฎี อายุวัฒน์

ดุษฎี อายุวัฒน์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2540

ข้อมูลติดต่อ


dusayu@yahoo.com
(043) 348-500, มือถือ 0-1965-4755
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื่อนอาชีพผู้ย้ายถิ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Aphichat Chamratrithirong
ที่ปรึกษาร่วม :
External :