ดวงสมร ชินโชติเกษ(กิตติโสภณพันธุ์)

ดวงสมร ชินโชติเกษ(กิตติโสภณพันธุ์)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2534

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมและความสอดคล้องกันของการจัดลำดับความสำคัญขององค์ประกอบสาธารณสุขมูลฐานในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา2 ชุมชนแออัด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :