ดวงตา พินิจธรรม

ดวงตา พินิจธรรม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


duangpinitum@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : แบบแผนการย้ายถิ่นภายในประเทศของผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ.2543
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :