ดนุสรณ์ โพธารินทร์

ดนุสรณ์ โพธารินทร์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


sadman_dp@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :