ณัฐยา บุญภักดี

ณัฐยา บุญภักดี

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


nattaya@whaf.or.th
01-989-6067/01-3416423
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Relationship Between Pregnancy Intention And Outcome Of Prengancy:An In-Depth Study Of Two Communities
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :