ณัฐพร นิลวัตถา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


nattew_nat@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst.Prof. Dr.Piyawat Katewongsa
ที่ปรึกษาร่วม :
External :