ณัฐพงษ์ รุจิรงค์นางกูล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลติดต่อ


natthaphong.ruc@gmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ที่มารวมตัวกัน ณ สนามวอลเลย์บอลในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Dusita Phuengsamran
ที่ปรึกษาร่วม :
External :