ณัฐณิชา ลอยฟ้า

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลติดต่อ


n_nnutnicha@hotmail.com
-
-

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : โครงสร้างครัวเรือนกับความยากจนของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assistant Professor Chalermpol Chamchan
ที่ปรึกษาร่วม :
External :