ณัฐชนก เหล่าสุขสกุล

ณัฐชนก เหล่าสุขสกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ทัศนะเรื่องเพศ และพฤติกรรมการซื้อบริการทางเพศ ของกลุ่มชายชนชั้นกลาง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :