ณัชพล อ่วมประดิษฐ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลติดต่อ


palmman_tu@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : CHANGES IN COGNITION OF ELDERLY PEOPLE: A LONGITUDINAL STUDY IN KANCHANABURI PROVINCE, THAILAND
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Prof.Dr.Patama Vapattanawong
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Sureeporn Punpuing, Asst. Prof. Dr. Malee Sunpuwan, Assoc. Prof. Dr. Tawanchai Jirapramukpitak
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


ผลงานตีพิมพ์

Auampradit, N., Vapattanawong, P., Punpuing, S., Sunpuwan, M., & Jirapramukpitak, T. (2019). A Longitudinal Study of Changes in Cognition Among Older Thais: Studying From the Kanchanaburi Demographic Surveillance System. Gerontology and Geriatric Medicine5, 2333721419862885.