ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


thanutw@hotmail.com
0-1923-0303
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : โครงสร้างพื้นฐานทาง การผลิตและพลวัตร ทางประชากรในครัวเรือนกับการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินใน หมู่บ้านชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่องระยะยาว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : YOTHIN SAWANGDEE
ที่ปรึกษาร่วม : RONALD R. RINDFUSS, APHICHAT CHAMRATRITHIRONG
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Thanut Wongsaichue,Yothin Sawangdee,Ronald R. Rindfuss.
Influences fo Population Dynamics on Agricultural Land Use in Rural Northeastern Thailand: A case study in Nang Rong District.. Journal of Population and Social Studies . (in press)
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
สถานภาพของวารสาร : ประเภทวิชาการ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS