ชไมพร (มาดี) กาญจนกิจสกุล

ชไมพร (มาดี) กาญจนกิจสกุล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการอยู่ร่วมกับบุตรของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :