ชาตินัย หวานวาจา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


chatinai1988@gmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การพัฒนานวัตกรรมเชิงกระบวนการเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในวัยรุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Asst.Prof. Dr.Piyawat Katewongsa
ที่ปรึกษาร่วม :
External :