ชลิดา เกษประดิษฐ์

ชลิดา เกษประดิษฐ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
(054) 221-065
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การวิเคราะห์สถานการณ์และกาคาดประมาณการทำแท้งในจังหวัดลำปาง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :