ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2546

ข้อมูลติดต่อ


khunchada@yahoo.com, chada.lptp@gmail.com ,ichanida@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร ต่อการจัดเตรียมถุงยางอนามัยโดยนักเรียนหญิงโสด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :