ชนิดา ติ่งเพ็ชร(สันธินาค)

ชนิดา ติ่งเพ็ชร(สันธินาค)

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2530

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความแตกต่างในการแสวงหาการรักษาอาการเจ็บป่วยของสตรีไทย พ.ศ.2524
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :