ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์

ชนนิกานต์ สิงห์พยัคฆ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


pinktaka@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการไม่ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :