จิราวรรณ เผื่อแผ่

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
ปีการศึกษา 2561

ข้อมูลติดต่อ


jirawan.phu@mahidol.ac.th
-
Thailand