จิรกิต บำรุงลาภ

จิรกิต บำรุงลาภ

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2539

ข้อมูลติดต่อ


-
588-2810
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Related To Acquisition Of Sexually Transmitted Diseases Among Commercial Sex Workers
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :