จินตนา เอกสุข

จินตนา เอกสุข

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


jintn_joy@yahoo.com
01-4259061
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Socio-Demograpic Factors Affecting Condom Use Among Men In Kanchanaburi Dss
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :