จินตนา หย่างอารี

จินตนา หย่างอารี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


-
4419035-9 ต่อ 307
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครัวเรือน ปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากฟาร์มโคนม: กรณีศึกษาในจังหวัดนครปฐม
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : DR. PHILIP GUEST
ที่ปรึกษาร่วม : ศ. เกียรติคุณ บุญเลิศ เลียวประไพ, อ. สุรีย์พร พันพึ่ง
External :