จิตติมา บุญสิน (วิภาวิน)

จิตติมา บุญสิน (วิภาวิน)

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามนุษยวิทยาประยุกต์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 33-37)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2538

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การศึกษาการยอมรับการใช้สารไอโอดีนเพื่อการป้องกันและรักษาโรคขาด -สารไอโอดีนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :