จิตตินี จันทรจนา

จิตตินี จันทรจนา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ภูมิหลังทางครอบครัวกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่:ประสบการณ์จากประเทศไทยและฮ่องกง
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :