จิดาภา (นัญชพัช) พ้นชั่ว

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลติดต่อ


bui.jidapa@gmail.com; moistndamp@hotmail.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : MARRIAGE IN KANCHANABURI PROVINCE : WHO DELAYS, WHO DOESN’T
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Chai Podhisita
ที่ปรึกษาร่วม : Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay, Asst. Prof. Dr. Jongjit Rittirong
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

Phonchua, J., Podhisita, C., Jampaklay, A., & Rittirong, J. (2017). Marriage in Kanchanaburi Province, Thailand: Who Delays, Who Does Not?. Journal of Population and Social Studies, 25(4), 358-372.