จันทภา สงวนพันธ์

จันทภา สงวนพันธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : อิทธิพลของภาวะเศรษฐกิจและสังคม ต่อจำนวนบุตรในอุดมคติของสตรีที่เพิ่มสมรส ในโครงการเผ้าระวังทางประชากร จังหวัดกาญจนบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :