จันจิรา วิชัย

จันจิรา วิชัย

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 36 - 63)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555

ข้อมูลติดต่อ


owichai@yahoo.com
668-9445-8393,023728561
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความท้าทายของการรักษาวัณโรคปอดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า ณ บริเวณชายแดน จังหวัดเชียงราย,ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc.Prof.Dr.Amara Soonthorndhada
ที่ปรึกษาร่วม :
External :

ผลงานที่ตีพิมพ์


Published Article:

1. Chunjira Wichai, Amara Soonthorndhada, Sirinapha Jittimanee, Andrew Noymer, Charamporn Holumyong.
Hardship of Tuberculosis Treatment Access and Adherence among my Anmar Migrants at Maesai Hospital, Thailand.. Journal of Health Research . Vol.26,No.4,August 2012. .
ประเภทวารสาร : ระดับนานาชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
ฐานข้อมูล : SCOPUS